Enskildas ABC

Adressändring 
Om ni flyttar, byter telefonnummer (även mobilnummer) ska detta anmälas så snart ni har de nya uppgifterna. Ändringar som gäller vårdnadshavares uppgifter görs på SchoolSoft. Ändringar som gäller elevs uppgifter mailas till info@enskildagrund.se. 
Betyg 
Terminsbetygen publiceras efter terminsslut på SchoolSoft. Slutbetyg åk 9 delas ut på avslutningsdagen.  
Besökare 
Besökare anmäler sig i receptionen eller hos ledning och får låna en besöksbricka. 
Busskort 
Skolan tillhandahåller inte busskort utan ansökan om busskort görs på kommunens hemsida, www.nykoping.se 
Cykel- och mopedparkering 
De elever som cyklar till skolan parkerar sin cykel/sparkcyklel på cykelparkeringen utan att blockera utrymningsvägar. De elever som åker moped parkerar på anvisad plats i anslutning till cykelparkeringen.   
Datorer 
Alla elever kommer att få låna en dator med laddare under skoltid. Datorerna används endast till skolarbete under skoltid. Datorerna är skolans egendom och elev/vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig vid skada eller förlust.  
Energidrycker och läsk 
Energidrycker och läsk är inte tillåtna att inta på skolans område. Vi uppmuntrar eleverna att avstå från godis och andra sötsaker såsom läsk.  
Elevhälsa 
Skolsköterskor: Maria Granqvist  
tfn: 072- 25 25 646, epost: mia.granqvist@enskildagrund.se  
Kurator: Sara Norrhäll 
tfn: 072-25 25 647, epost: sara.norrhall@enskildagrund.se  
Specialpedagog: Charlotta Lidström  
tfn: 072- 25 25 187, e-post: charlotta.lidstrom@enskildagrund.se 
Speciallärare: Desiré Sihlén, e-post: desire.sihlen@enskildagrund.se 
Rektor: Joakim Runds, tfn 0708761707 
e-post: joakim.runds@enskildagrund.se 
Bitr. rektor: Andreas Szczepanski, tfn 072- 25 25 644  
epost: andreas.szczepanski@enskildagrund.se 
Bitr. rektor Ebba Westerlund, 0704-15 21 45  
e-post: ebba.westerlund@enskildagrund.se 
Elevskåp 
Elever har elevskåp där de kan låsa in skolmaterial och ytterkläder. Skåpen har antingen nyckel eller hänglås. Eleverna tillhandahåller själva hänglås, lås finns också att köpa i kiosken. Skåpen är skolans egendom. Om skolan misstänker att en elev förvarar något som kan äventyra sin egen eller andra individers rättigheter och säkerhet i sitt elevskåp har skolan möjlighet att öppna skåpet. Om skolledning behöver öppna skåp med hänglås ersätts hänglåset av skolan. Elever som glömt sin nyckel hemma kan få hjälp av personal i kiosken mellan 08:00-08:30 med att öppna sitt skåp och ta ut de läromedel man behöver under dagen, alternativt bryta upp hänglåset.  
Fusk 
Att fuska är att lura sig själv och andra. Fusk är också ett hot mot utbildningens kvalitet, eftersom ett betyg ska avspegla elevens faktiska kunskaper. Ibland kan det kännas jobbigt och stressigt och det kan vara lockande att ta en genväg och kanske plagiera ett redan befintligt arbete. Vi önskar att du, om du känner så, tar hjälp av dina lärare i stället. Tala om hur du känner så försöker vi tillsammans hitta en bättre lösning. 
Frånvaro 
Se även under rubriken Närvaro. 
Elev som på grund av frånvaro missar undervisning ansvarar själv för att för att ta igen den undervisning som missas genom att utföra skolarbetet hemifrån, på studiepass eller på läxhjälpen. Vårdnadshavare och mentor kan stötta eleven i att ta reda på vad som behöver göras. Lärare lägger veckoplanering i schoolsoft och mycket material finns även tillgängligt via teams.
Försäkring 
Samtliga elever är genom skolans försorg olycksfallsförsäkrade på heltid. Försäkringsbolag är Folksam. Se villkor i bilaga 1.  
Vid olycksfall ringer föräldrar själva till Folksam och anmäler  
Skadeanmälan:    
 
tel  08-772 87 40, 0771 – 960 960 
eller  www.folksam.se 
Uppge:, Avtalsnr:K-50850-00000  
Försäkringsnr.:KF-8658364-008  
Kundnr. SGB-22660-5 
GDPR 
De personuppgifter skolan samlar in behandlas i enlighet med GDPR. Ändamålet med behandlingen är skoladministrativ eller i syfte för dokumentation. Dina personuppgifter behandlas i SchoolSoft eftersom du är elev eller vårdnadshavare till en elev på vår skola. Se mer information på SchoolSoft. 
Godis och snacks 
Vi äter inte godis, chips och liknande snacks på skolans område.  
Klagomål och synpunkter på verksamheten
Välkommen att maila dina synpunkter och klagomål till joakim.runds@enskildagrund.se. 
Ledighet  
Om du önskar ledigt under skoltid skall en ledighetsansökan göras i SchoolSoft under fliken närvaro. Din mentor kan bevilja ledigt upp till 2 dagar i följd, upp till 5 dagar per läsår. Längre ledighet beslutas av rektor i samråd med undervisande lärare. Ansökan ska göras senast två veckor före de dagar du söker ledigt. Semester-/nöjesresor förläggs till loven.  Vid planerad ledighet kan elev få ett dokument av sin mentor att fylla i tillsammans med undervisande lärare för att lättare få en överblick och struktur över vad som ska tas igen. 
Läromedel, studiematerial och övrig utrustning  
Elev är skyldig att ersätta borttappade läromedel och övrig lånad utrustning t.ex. skåpnyckel eller datorladdare. Skador på skolans lokaler eller material kan också leda till ersättningskrav.  
Elev ansvarar för att datorn är laddad samt att utdelat studiemateriel i form av böcker, pennor, sudd och skrivbok/block finns med till lektionen. Eleverna tilldelas penna och sudd i början av varje termin. Vid behov kan ytterligare pennor och sudd köpas i kiosken till självkostnadspris.  
Läsårstider 2023/2024 
Höstterminen startar måndag 21 augusti 2023 
Jullov 22 december-8 januari
Vårterminen slutar torsdag 13 juni 2024 
Ledigheter och studiedagar:
Studiedag 26 september (åk 7, 8)
Höstlov v. 44 (30 oktober – 3 november)
Studiedag 30 november
Jullov fredag 22 december 2023 – 8 januari 2024
Studiedag 6 februari
Sportlov v. 8 (19-23 februari)
Studiedag 13 mars
Långfredag 29 mars
Påsklov v. 14 (1-5 april)
Helgdag onsdag 1 maj
Helgdag Kristi himmelsfärd 9 maj
Klämdag fredag 10 maj
Helgdag Nationaldagen torsdag 6 juni
Klämdag fredag 7 juni
Läxhjälp 
Tre efterdagar (mån-ons) och alla mornar i veckan erbjuds läxhjälp i skolans matsal eller bibliotek. 
 
Mentorstid 
Eleverna träffar sina mentorer dagligen och flera gånger i veckan har klassen mentorstid. Under mentorstiden går man igenom veckans aktiviteter, lyfter aktuella frågor, påminner om prov eller läxor samt samlar in mobilerna. En gång i veckan är mentorspasset längre och det används till värdegrundsfrågor, utvärderingar och elevinflytande. 
Mobilfri skola 
Mobilerna samlas in av mentorer eller lärare på dagens första lektion och låses in under dagen. Du får tillbaka din mobil efter dagens sista lektion. I händelse av sovmorgon använder du inte mobilen på skolan i väntan på att börja första lektionen där du lämnar in mobilen. Om mobil inte lämnas in, eller misstanke finns att fel mobil lämnas in, kontaktas vårdnadshavare. 
Närvaro 
En viktig förutsättning för att du ska lyckas i dina studier är god närvaro. Det ger dig en röd tråd genom dina ämnen. På lektionerna får du mening och sammanhang, begrepp görs begripliga av lärare, intressanta diskussioner förs osv, vilka utgör betydelsefulla led i ditt lärande. Närvaron ger dig samtidigt en viktig möjlighet att visa kunskaper för din lärare.  
All frånvaro anmäls av vårdnadshavare på SchoolSoft och orsak anges gärna. Mentor kontrollerar dagligen mentorselevernas närvaro. Om elev är frånvarande utan att denne är föranmäld kontaktar mentor hemmet.  
Elever med hög frånvaro, eller upprepad frånvaro, kallas till elevhälsan. Ett samtal förs för att undersöka orsaken till frånvaron. Vid upprepad frånvaro, och när studiesituationen så kräver, kallas elev och vårdnadshavare till ett möte där en gemensam plan för att få närvaron att öka upprättas. Om frånvaron ändå fortsätter har skolan som rutin att samverka med externa aktörer som t.ex. BUP eller socialtjänsten. 
För ledighet och sjukanmälan, se egna rubriker.  
Ordningsregler 
Skolans ordningsregler är framtagna tillsammans med eleverna och finns att läsa här. I dokumentet framgår också vad som händer om du bryter mot reglerna. Vid misstanke om brott kan skolan komma att polisanmäla. 
 
Publicering av bilder och text 
Bilder och texter som produceras under utbildningen kan komma att användas i informationssyfte (t ex vid informationsträffar och på skolans hemsida), om tillåtelse getts enligt blankett ”Publicering”. 
Rökning, snus och droger 
Tobak, som t.ex. e-cigaretter (vape) och alla typer av snus, och andra droger är ej tillåtna på skolans område. Nyköpings Enskilda Grundskola är en tobaks- och drogfri skola. Vi följer den kommungemensamma ANDT-planen.  
SchoolSoft 
Skolan använder sig av det administrativa systemet SchoolSoft. Programmet ger vårdnadshavare möjlighet att göra sjukanmälan, följa planering, få information mm via hemdator eller en app i mobilen. Saknar du inloggningsuppgifter hör du av dig till info@enskildagrund.se.  
Sjukanmälan 
Vid sjukdom skall anmälan göras till skolan varje dag före första lektionen. Anmälan görs av vårdnadshavare via SchoolSoft.  

Skollunch 
Vi äter skollunchen i skolans egen lunchmatsal. Skolans mat levereras av Skolfood, vars skolkök är KRAV-certifierade. I matsalen äter vi utan ytterkläder. I lunchmatsalen råder lugn och ro. Elever som äter vegetarisk kost eller av kulturella skäl önskar specialkost fyller i en blankett som finns hos skolsköterskan eller på hemsidan. Elever som av medicinska skäl behöver specialkost, lämnar tillsammans med blanketten ett läkarintyg till skolsköterskan.  
Skor 
Nyköpings Enskilda Grundskola är en skofri skola. Elevernas skor förvaras i elevskåpen.  
Sms till vårdnadshavare 
Vid oanmäld frånvaro skickas per automatik ett sms till vårdnadshavaren. Det mobilnummer som vårdnadshavare skriver in i SchoolSoft kommer att användas och det är därför viktigt att det är uppdaterat (se Adressändring). 
Studiepass och handledning 
På Nyköpings Enskilda Grundskola har lärare och elever ett nära samarbete. Varje klass har schemalagda studiepass där lärare/mentor närvarar och där du som elev kan arbeta med uppgifter och läxor. Läxhjälp erbjuds alla dagar. Prata med dina lärare om du behöver stöd eller hjälp med dina studier. 
Utvecklingssamtal 
Mentorer kallar till utvecklingssamtal en gång per termin där mentor, elev och vårdnadshavare deltar. På vårterminen i årskurs 8 får elever med vårdnadshavare möjlighet att träffa undervisande lärare för utvecklingssamtal. 
Utflykter  
Vi tror på att uppleva, undersöka och upptäcka tillsammans med eleverna. Därför genomför vi t.ex. utflykter och studiebesök. Vid längre resor står skolan för transport, men eleverna kan ibland behöva promenera eller cykla till aktiviteter i närområdet (t.ex. badhusbesök och museibesök).